Thông báo khác

Kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 cho sinh viên dân sự

Căn cứ tiến trình đào tạo năm học 2014 - 2015 của các lớp kỹ sư dân sự Khóa 10, 11, 12, 13 và Lớp CNTT 47 - hệ kỹ sư quân sự, Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần trong học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

          1. Mục đích: Nhằm triển khai tổ chức tốt kỳ thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2014 - 2015.

          2. Yêu cầu: Các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp thực hiện tốt kế hoạch thi.

           II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Lịch thi: (có phụ lục kèm theo).

Để đảm bảo tránh trùng lịch thi cho sinh viên, đảm bảo thuận lợi cho việc tổ chức thi, lịch thi được bố trí dựa trên nguyên tắc sau:

- Đối với các học phần có số lượng sinh viên nhỏ hơn 200: Tổ chức thi theo lớp môn học.

- Đối với các học phần có số lượng sinh viên từ 200 trở lên: Tổ chức thành các buổi thi riêng, độc lập với các học phần khác, theo hình thức trộn sinh viên các lớp học phần theo thứ tự A, B, C... sau đó phân phòng thi như thi Tuyển sinh và thi tập trung.

2. Tổ chức thực hiện:

a) Các khoa, bộ môn có học phần tổ chức thi:

- Thực hiện theo Quy trình Nhập và sửa điểm học phần của sinh viên đào tạo theo tín chỉ bậc đại học hệ dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 1043 ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Giám đốc Học viện.

- Các khoa cử giáo viên làm đề, coi thi theo đúng quy định của Học viện (02 giáo viên/01 phòng thi đối với thi viết; 02 giáo viên/01 bàn hỏi thi đối với thi vấn đáp).

- Các học phần thiếu tiết vì các lí do khác nhau đề nghị giáo viên bố trí học bù trước ngày 30/5/2015.

- Bộ môn Thể dục thể thao bố trí lịch thi cho các lớp học phần TDTT (Cầu lông, Chạy cự ly trung bình, Bóng rổ, Bóng bàn, Nhảy cao úp bụng, Nhảy xa...) xong trước ngày 30/5/2015.

- Các học phần Thí nghiệm, Đồ án, Thực hành thực tập giáo viên tự bố trí, gửi điểm về P13 trước ngày 29/6/2015, đồng thời nhập điểm vào Phần mềm.

b) Phòng Đào tạo:

Ban QLĐT/P2 tạo kỳ thi trên phần mềm quản lý đào tạo, phân quyền nhập điểm cho các bộ môn, giáo viên; thông báo hạn nhập điểm và mã học kỳ;  lập danh sách phòng thi gửi các khoa và công bố công khai trước ngày thi chậm nhất 05 ngày.

c) Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục - đào tạo:

- Chuẩn bị đề thi theo đủ số lượng sinh viên có trong kế hoạch. Bàn giao đề thi theo đúng quy định cho các khoa, tổ chức thanh, kiểm tra thi theo quy định của Học viện.

- Tiếp nhận các Phiếu điểm (kể cả môn vấn đáp, TN, TH) và gửi P2 bản gốc.

d) Các khoa quản lý sinh viên dân sự, Tiểu đoàn 1:

Có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho giáo viên, sinh viên, học viên thực hiện theo kế hoạch này.

Nhận được kế hoạch này, đề nghị Chỉ huy các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Đại tá Nguyễn Trọng Lưu

 

Phụ lục (xem chi tiết)
Chi tiết Thông báo

Tác giả: ; xuất bản: 19/05/2015 05:32
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Hoạt động tập thể

 •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

 •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

 • Nghiên cứu khoa học

 •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

 • Quân sự - hành chính

 •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2017-2018

 •   Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

 •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video