Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Hóa - Lý Kỹ thuật

1. Đại tá, TS Nguyễn Việt Thái, CN Khoa - Chủ tịch Hội đồng

2. Đại tá, PGS.TS Phan Hồng Liên, GV - Phó Chủ tịch Hội đồng

3. Trung tá, TS Nguyễn Vũ Tùng, PCN Khoa - Thư ký Hội đồng

4. Trung tá, TS Cao Hải Thường, PCN Khoa - Ủy viên Hội đồng

5. Đại tá, TS Đỗ Huy Thanh, GV - Ủy viên Hội đồng

6. Đại tá, TS Phạm Mạnh Thảo, CN Bộ môn - Ủy viên Hội đồng

7. Đại tá, TS Trần Danh Tuấn, CN Bộ môn - Ủy viên Hội đồng

8. Trung tá, TS Nguyễn Như Xuân, CN Bộ môn - Ủy viên Hội đồng

9. Trung tá, TS Phạm Văn Thìn, PCN Bộ môn - Ủy viên Hội đồng

10. Trung tá, TS Trần Viết Thứ, PCN Bộ môn - Ủy viên Hội đồng

11. Thiếu tá, TS Trần Xuân Trường, PCN Bộ môn - Ủy viên Hội đồng

  • Hoạt động tập thể

  •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

  •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

  • Nghiên cứu khoa học

  •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

  •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

  • Quân sự - hành chính

  •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

  •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

  •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video