Chức năng nhiệm vụ của Bộ môn Phòng Hóa

* Chức năng của Bộ môn

Bộ môn Phòng hóa là đơn vị cơ sở của các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của Học viện, chịu trách nhiệm về học thuật trong các lĩnh vực Hóa hữu cơ và tổng hợp hữu cơ, Hóa học cao phân tử, và chuyên ngành Phòng hóa như: Chất độc quân sự; Phân tích chất độc quân sự; Hóa phóng xạ.

Bộ môn hoạt động theo quy chế của Học viện.

* Nhiệm vụ của Bộ môn

Bộ môn Phòng hóa thực hiện đồng thời cả nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

a) Đào tạo

- Bộ môn là đơn vị cơ sở về đào tạo, nơi trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo và các nội dung liên quan đến công tác đào tạo:
Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn học thuộc chương trình mà bộ môn quản lý trong kế hoạch giảng dạy chung của khoa, của trường. Bộ môn Phòng hóa đảm nhận đào tào chính có chuyên ngành Phòng hóa các môn cơ sở ngành và kỹ thuật chuyên ngành.Đồng thời đảm nhiệm một số môn cơ sở ngành cho chuyên ngành Thuốc phóng thuốc nổ.Tham gia giảng dạy đại cương môn Cơ sở lý thuyết hóa học cho tất cả các chuyên ngành trong học viện. Ngoài ra Bộ môn còn tham gia đào tạo chuyên ngành Công nghệ Hóa học (hệ dân sự) cũng như đào tạo Cao học Kỹ thuật Hóa học

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến ngành và chuyên ngành đào tạo và môn học được khoa và trường giao.

-  Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức dự giờ, đăng ký danh hiệu giảng viên dạy giỏi, tổ chức các hoạt động học thuật, hội thảo khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên của bộ môn; định kỳ đánh giá CBGV của bộ môn thông qua các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học và giảng dạy; mỗi tháng bộ môn họp một lần, họp đột xuất khi cần thiết.

- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.

b) Nghiên cứu khoa học

Bộ môn tổ chức hoạt động NCKH theo kế hoạch của Học viện, Khoa. Bố trí hợp lý thời gian cho các đối tượng NCKH không ảnh hưởng đến công tác đào tạo.

Định hướng công tác NCKH cho học viên, sinh viên và cán bộ giáo viên của Bộ môn.

Chủ động liên hệ, hợp tác NCKH với các đơn vị trong và ngoài Học viện trong các lĩnh vực có liên quan.

 • Hoạt động tập thể

 •   Khoa Hóa - Lý kỹ thăm K9 - Đá Chông (06/2016)

 •   Giải bóng đá 50 năm (10/2016)

 • Nghiên cứu khoa học

 •   Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 •   Hợp tác với cộng hòa Séc (06/2015)

 • Quân sự - hành chính

 •   Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (10/2016)

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2017-2018

 •   Lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

 •   Đại hội thi đua quyết thắng (08/2016)

 •   Họp công đoàn (12/08/2016)

Thư viện Video